Cơ cấu tổ chức

01

tháng 04

Sơ đồ tổ chức cán bộ của TTYT huyện Nam Trực