Giấy chuyển tuyến thuộc diện bảo hiểm y tế
Giấy chuyển tuyến thuộc diện bảo hiểm y tế

Thường đối với các bệnh viện không có khoa Sản thì sẽ thực hiện cấp giấy chuyển tuyến 1 lần để thai phụ được khám và sanh. Bạn vui lòng liên hệ bệnh viện nơi đăng ký KCB ban đầu để được hướng dẫn thực hiện chuyển tuyến theo quy định